Türkçe Bölümü

Edebiyat Zümresinin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı dersleri için belirlediği hareket noktası, ilköğretim okullarını bitirerek liseye geçen öğrencilerin insanlarla iletişimde dil becerilerini geliştirmek; ortak millî kültür değerleri taşıyan eserlerden faydalanmak suretiyle Türk toplumunun temel değer hükümlerini öğretip benimsetmektir.

Bu nedenle, söz konusu derslerde öğrencilerin karşılaştıkları metinleri severek okuma; onları anlayıp yorumlayabilme; anladıklarını, duygu ve düşüncelerini sözlü ya da yazılı olarak iyi, doğru ve güzel ifade edebilme becerilerini kazanmaları; kültürümüzün inanç, bilgi ve zevk inceliklerine ait birikimi tanımaları ve özümsemeleri; Türk dilinin kurallı, zengin, üretken ve tarihî geçmişinde çeşitli şekil ve türlerde üstün seviyeli eserler veren köklü bir dil ailesinden geldiği şuuruna ulaşmaları ana hedefimizi oluşturmaktadır.

Belirlenen hedefe ulaşmak için zümre öğretmenlerince ortak tutumlar sergilenmektedir. Bu bağlamda:

– Öğrencilerin dili kullanma düzeyleri, ilgi ve istek durumları ile çevrenin kültür düzeyi belirlenmektedir.

– Dil bilincinin, okumak ve okuduklarını anlamlandırmakla oluştuğu göz önünde bulundurulduğundan, dil bilincinin ve kazanımların beceriye dönüştürülebilmesi için
öğrencilere okuduklarını, gördüklerini ve yaşadıklarından çıkardıklarını kendi cümleleriyle ifade edebilme becerisi kazandırılmaktadır.

– Metinlerden hareketle yaptırılan uygulamalarla, dil birimlerinin bir ileti etrafında daha geniş ve üst seviyede yeni bir anlam birimini nasıl ve niçin oluşturduğu öğrencilere sezdirilmektedir.

– Ders işlenişi sırasında soyut bilgiler verme, anlatımla ilgili tavsiyelerde bulunma yerine; metinlerden hareketle öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma alanlarında becerilerini geliştirerek Türkçenin özelliklerini kavramaları; bu alandaki kişisel uygulamalarıyla dili her düzeyde doğru ve güzel kullanabilme zevki ve alışkanlığı kazanmaları sağlanmaktadır.

– Öğrencilerin etkinliklere aktif olarak katılımlarını arttırmaya yönelik yöntem ve teknikler (soru-cevap, sunum, okuma-anlatma, tartışma, beyin fırtınası, problem çözme vb.) uygulanmaktadır.

– Öğrencilere dil becerisinin bir ihtiyaç olduğu benimsetilmektedir.

– Öğrencilerin Türk kültürel mirasını, Atatürk ilke ve devrimlerini evrensel boyutta özümseyerek bunların sürekliliği için çalışma bilinci geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

– Öğrencilere dilin zevkini ve mantığını öğretmek amacıyla çeşitli metin örnekleri
üzerinde çalışmalar yaptırılmakta, bireysel çalışma ve grup çalışmasının yöntemlerini kavramaları sağlanmaktadır.

– Programın uygulanması sürecinde, sınıf dinamizminin bir gereği olarak, bireysel farklılık ve çeşitlilikler göz önünde bulundurulmaktadır.

– Konular basitten karmaşığa, bilinenden bilinmeyene, kolaydan zora giden bir
sırada ele alınmaktadır.

– Öğrencilerin, okuma zevk ve alışkanlığını kazanabilmeleri için her dönemde
seviyelerine uygun kitapları okumaları, incelemeleri ve arkadaşlarına tanıtmaları
desteklenmektedir.

– Konulara paralel olarak ders işlenişinde eğitim ve öğretimin vazgeçilmez unsurları olan eğitim araç ve gereçlerinden ( video, belgesel, sunum, akıllı tahta, CD vb.) yararlanılmaktadır.

– Her bir ünitede belirlenen kazanımlar, diğer ünitelerde yeri geldikçe ve ders bütünlüğü bozulmadan tekrar edilerek pekiştirilmekte ve ünite sonlarında konu kavrama testleri yapılarak öğrencilerin kavrama düzeyi takip edilmektedir.

– Öğrencilerin gerek sözlü gerekse yazılı anlatımlarda imla, noktalama ve dil bilgisi kurallarına uymayı alışkanlık hâline getirmelerine özen gösterilmektedir.

– Öğrencilerin, Türk Edebiyatının dünü ve bugünü ile dünya edebiyatı içerisindeki yerini ve önemini kavramasına imkân ve zemin hazırlamaya özen gösterilmektedir.

– Türk Dili ve Edebiyatı öğretimi ve eğitimi yoluyla öğrencilere diğer alanlarda da sağlam, dengeli, hür ve sitemli düşünme alışkanlığı; araştırma, tartışma, değerlendirme, yorumlama, sentez ve oluşturma gücü kazandırılmaktadır.

– Türk ve Dünya Edebiyatı’na ve sanatına ait örnekleri tanımaları sağlanarak, öğrenciler ulusal ve evrensel değerlerle ilgili farkındalık kazandırılmaktadır.

Öğrencilerimize tavsiye edilen kitap listesini görüntüleyin

Yabancı Diller Bölümü

Özel Atacan Eğitim Kurumları, her zaman yaratıcı düşünceyi destekleyen, özgüvenli, modern ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizin anadilimiz dışında yabancı bir dil edinmelerini sağlamak ve bu dili edinirken bir takım becerileri de geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir.

Öğrenci merkezli eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinen yabancı diller zümresi olarak hedefimiz; öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak, öğrencilerimize İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini kazandırmak, yabancı dil bilmenin ayrıcalığını yaşatmak, yurtdışında eğitim görmeleri durumunda sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, dünyayı ve farklı bakış açılarını, farklı kültürleri daha iyi tanımalarını sağlamak, öğrendikleri yabancı dili yaşamın her alanında kullanabilmelerini sağlamaktır. Kurumumuzda öğrencilerimiz, yabancı dili bir ders değil bir yaşam biçimi olarak algılamakta ve daha aktif bir şekilde performanslarını en üst düzeyde kullanabilmeleri için yaratılan ortamlarda dil eğitimlerini sürdürmektedirler. Böylece öğrencilerimiz başarıyla mezun olup birer yetişkin olarak hayata atıldıklarında, yabancı dile olan ilgileri ve hobileri devam edecek, farklı diller öğrenme konusunda da girişimlerde bulunacaklardır.

Cambridge ESOL Sınavları dünyada en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Öğrencilerimizin yıl içerisinde göstermiş oldukları performans ve ulaştıkları seviyeyi uluslararası geçerliliği olan bir sınavla da resmileştirmek üzere dünya çapında en çok bilinen ve geçerliliği olan Cambridge Sınavları’na her sene katılmaktayız. Öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulayabildikleri dört temel beceriyi ölçen bu sınavlara (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, vb.) isteğe bağlı olarak katılabilmektedirler.

Atacan'da yabancı dil eğitimi ile ilgili detayları görüntüleyin.

Matematik Bölümü

Başarılı insan en doğru bilgiye sahip ve hayata sevgi ile bakan kişidir. Yetenek ile sevgi dolu bir yürek birleştiğinde başarı sizi bulur, zirveye taşır ve daima zirvede kalmanızı sağlar.

Öğrencileri, vizyonumuzun gerektirdiği donanımla yetiştirmek farklı öğretmen rollerini ortaya çıkmasını da zorunlu kılmaktadır. Okulumuzda sınıfta geçirilmesi gerektiren çalışmalara sorgulamaya ve düşünmeye ayıran bir öğretim anlayışı hedeflenmektedir. Öğretmenlerimiz, içerik aktaran ve öğrencileri pasif bilgi tüketicilerinden, öğrenmede içsel motivasyonu yüksek ve daha işbirlikçi aktif öğrenenlere dönüştüren güçlü bir katalizör görevi görmektedir.

– Buradan da hareketle derslerimizde, eleştirel düşünme, iletişim ve işbirliği becerilerini kazandıran çalışma modeller sayesinde;

– Oyunlaştırma teknikleriyle interaktif hale gelen derslere ilgi artıyor,

– Öğrenciler kendi hızlarında öğrenme şansı buluyor bu sayede kimse geride kalmıyor ve motivasyon yükseliyor,

– Öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim hızlanıyor.

Bu kazanımlar ışığında okulumuzda hedeflenen ulusal sınavlarda başarı oranı da artmaktadır. Bilimsel genetik testler ve envanterler sayesinde yetenek ve eğilimleri keşfedilen öğrencilerimizin akademik yönlendirmeleri de bu veriler doğrultusunda yapılır.

Etüt Çalışmalarımız

Okulumuzda etüt saatlerinde ve hafta sonu yapılan ek çalışma ve test çözümleri öğrencilerimize TYT-AYT, LGS sınavlarında hem hız kazandırmakta hem de başarı oranını arttırmaktadır. Öğrencilerimiz derslerde öğretmenlerimizin uygun bulduğu çalışmaları yaptıktan sonra yine öğretmenleri eşliğinde değerlendirme yaparak derslerini bitirirler. Öğrencilerin kazanım eksiklikleri ve etüt ihtiyaçları (performans ölçüm sınavı) yanı sıra, ünite kazanım testleri süreç değerlendirme testleri ile de hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilir.

Uluslararası Sınavlar

Hafta içi okul çıkışı etütleriyle öğrencilerimiz uluslararası matematik yarışmalarına öğretmenler tarafından çalıştırılıp sınavlara dahil edilir.

Katıldığımız sınavlar

– The Math League (5-6-7-8. Sınıflar)

– Kanguru Sınavı (5-6-7-8-9-10-11-12. Sınıflar)

Sosyal Bilimler Bölümü

Sosyal Bilimler; dünyanın ve yaşamın insani ve toplumsal yönlerini inceleyen bir anlayıştır. İnsanların davranışlarını; değer yargılarını, inançlarını, isteklerini, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını, kültürel değerlerini, eğitimlerini ve alışkanlıklarını belirler. Dolayısıyla sosyal bilimler işte bu unsurları değerlendirmeye ve anlamaya yönelik bir çalışma anlayışıdır.

Bu kapsamda, Atacan Eğitim Kurumlarının temel misyonunda da yer alan Atatürk ilke ve inkılaplarını merkeze alarak çağdaş ve iyi insan yetiştirmek Sosyal Bilimler Bölümünün öncelikli amacıdır.

Tarih derslerimizde milli kimlik ve aidiyet duygularını geliştirerek, sahip olduğumuz kültürel değerleri, geleceğimiz olan öğrencilerimize yaşayarak öğrenme felsefesini de temele alarak öğrenme ortamı oluşturuyoruz. Bu felsefeden hareketle tarihi dokunun tüm güzelliğiyle yer aldığı İstanbul’daki birçok müze ve mekâna geziler düzenliyoruz.

Coğrafya derslerimizde ise hedefimiz; hayatin içinden örnekler vererek, öğrencilerimizin çevremizi ve dünyayı anlamlandırabilmeleri için sorgulama ve eleştiri yeteneklerini destekleyerek ülke ve dünya sorunlarına duyarlı bireyleri topluma kazandırmaktır.

Felsefe derslerinde öğrencilerimizin, eleştirel bakış acısıyla; yaratıcılık ve tartışma kültürünü özümsemiş, kendi içinde tutarlı olarak farklı fikirlere saygı duymasını bilen demokrasiye katkı sağlayan, bilgiyi sorgulayan nesilleri yetiştirmek hedeflenmektedir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde ise amaçlarımız; öğrencilerimizin milli, ahlâkî, insani değerleri benimseyerek sağlıklı beden, ruh ve zihinlere sahip bireylerin toplumumuzda yer almasını sağlamaktır.

Sosyal Bilimler Bölümü olarak aynı zamanda LGS ve YKS hazırlık çalışmalarını, öğrenciye görelik ve hazırbulunuşluluk ilkelerini göz önünde bulundurarak, veli, öğrenci ve öğretmen üçgeninde sürdürmekteyiz. Öğrencilerimizin öğrenme ortamlarında farklı kaynaklardan da bilgiler edinmesini sağlayarak çok yönlü gelişimlerini destekliyoruz. LGS ve YKS’ye hazırlık kapsamında aşağıdaki uygulama ve çalışmalar gerçekleştirilmektedir.

– MEB müfredatına uygun akıllı içerik

– Hazır bulunuşluk sınavları

– Konu kavrama ve geliştirme testleri

– Süreç değerlendirme sınavları

– Konu tekrarlarının yapıldığı etütler

– Düzenli ödev takibi ve kontrolü

– Okul Yönetim Sistemi (OYS) çerçevesinde öğrenci takibi ve veli bilgilendirmeleri

Fen Bilimleri Bölümü

Fen Bilimleri Bölümü kapsamında Fen Bilimleri, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerimiz, öğrencilerimizin; problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı olma, takım çalışmalarında uyumluluk gibi 21. yy becerileri kazanmasını ve doğaya karşı meraklı, araştırma yapmaya hevesli öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Okulumuzda Fen Bilimleri dersleri, öğrencilerimizi, okul öncesi dönemden başlayıp bilim okur-yazarı seviyesine çıkarmak için tüm kademelerde laboratuvarlarımızda yapılan deneylerimiz ve kazanımlarımız ile ilgili gezi programlarımızla pekiştirilerek sürdürülmektedir.

Pandemi şartları sebebiyle online olarak evlerimizden yürüttüğümüz derslerimizde de öğrencilerimizle deneylerimizi yapmaya devam ettik. Hiçbir olağanüstü hal bilimden uzak kalmamıza sebep, bilimi evimize taşımaya engel olamaz.

Her yıl öğrencilerimizin aktif rol aldıkları katılımlarıyla Bilim Şenliği düzenlenmektedir. Bu organizasyonda öğrencilerimiz kendi kademelerine uygun deney ve uygulamalar gerçekleştirmektedir. Bunlara ek olarak öğrencilerimizin yıl içerisinde yaptığı proje çalışmaları; her sene düzenlediğimiz Bilim Şenliği'nde sergilenmektedir.

Liselere ve üniversitelere giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilerimizin çalışma programında MEB'in paylaştığı örnek sorular, geçmiş yıllarda çıkan sorular, ders kitaplarımızdaki sorular ve farklı birçok kaynaktan sorular bulunmaktadır. Hazırlanma sürecinde öğrencilerimiz sıkça deneme sınavlarına girerek ve ders esnasındaki sorularını zamana karşı çözerek gerçek sınavın provalarını yapmaktadır.

Sınav hazırlık grubunda olmayan ara kademedeki öğrencilerimiz için her konunun sonunda uygulanan testler Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilmektedir. Böylece öğrencilerimizin gelişim düzeyleri düzenli olarak izlenmektedir. Eksik oldukları kazanımlar Ölçme ve Değerlendirme Birimi tarafından tespit edildikten sonra uygun etüt planlamalarıyla tamamlanmaktadır.

Fen Bilimleri Zümresi olarak; 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi sosyal sorumluluk projelerimize “Kitaplarımızı Paylaşıyoruz!” projesi ile başladık. Öğretmenlerimizin de destekleriyle ortaokul ve lise öğrencilerimizin bağışladığı kitaplar ülkemizin ihtiyaç sahibi bölgelerinde okuyan ortaokul ve lise öğrencileri için Maltepe Belediyesi Cumhuriyet Eğitim Merkezi’ne teslim ettik. Kitaplarımızı paylaşırken aynı zamanda güzel bir gelecek için hayallerimizi de paylaşmanın mutluluğunu hep beraber yaşadık.

Öğrencilerimiz bu sosyal sorumluluk etkinliği ile paylaşmanın toplumsal birlik duygusunu güçlendirdiğini, eğitim materyallerini kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini, yardımın kime gittiğini bilmeden dahi bu davranışın insanı nasıl mutlu edebileceğini deneyimlediler.

“Dünyada her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. “

Başöğretmen Mustafa Kemal ATATÜRK

Uygulamalı Dersler

Müzik, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Teknoloji Tasarım, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Satranç derslerinin yanı sıra, Halk Oyunları, Drama, Tiyatro Bale, Dans eğitimine önem veren kurumumuzun hedefi, öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve geliştirmektir.

Kurumumuz, “Sanat, insanın kendi insanlığını tanımasıdır." ve “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısı severim” sözünden yola çıkarak, uygulamalı derslere özel bir önem verir.

Hedeflediğimiz Özellikler

Müzik Eğitimi derslerimiz; müziğin sevdirilmesini, öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılmasını, iyi bir müzik kulağına sahip olmasını sağlayacak iç disiplinin geliştirilmesini, genel kültürün zenginleştirilmesini,

Sınıf içi ve kulüp çalışmaları doğrultusunda bireysel ve grup olarak enstrüman eğitimi, ritm duygusunu pekiştirmeyi, kendi ritmini oluşturmayı,

Atatürk’ün sanata ve müziğe verdiği önemi anlayabilen öğrenciler yetiştirmeyi,

Belirli gün ve haftalara uygun şarkıları koro bilinci doğrultusunda öğretmeyi hedefler.

Öğrencilerimize müzik alanında önemli kurum, kişi ve etkinliklerin tanıtımı amaçlanır. Bu amaçla canlı konserlere gezi düzenlenir.

İnsan, toplum ve müzik ilişkileri üzerinde bilgilendirme amaçlanır. Söylediğimiz, dinlediğimiz müziklerin anlam ve kalitesi üzerinde durulur. Öğrencilerimizin kazandıkları müzik dağarcığını çeşitli etkinliklerde sergilemeleri ve sosyal yönlerinin de geliştirilmesi sağlanır.

Çok sesli müziği sevdirme çalışmaları yapılır.

Ses ve nefes ögeleri üzerinde durulur. Konuşurken ve şarkı söylerken diyaframı kullanılması için eğitim verilir.

Gezilerimiz

– ZORLU CENTER: Notre Dame de Paris Müzikal

– Fulya Sanat merkezi : İDSO Senfoni Konseri

– Süreyya Operası: Bale( Rossini Sevil Berberi Gezisi)

– Fazıl SAY: Piyano Konseri

– İ.T.Ü. Devlet Konservatuarı Enstrüman Yapım Bölümüne Gezi

– Marmara Ü. Müzik Bölümüne Gezi Ve Dinleti

– Barış Manço Müzesine Gezi

– Kadıköy Gençlik Ve Sanat Merkezine Gezi

Beden Eğitimi ve Spor

Öğrenciler, Beden eğitimi derslerinde yal¬nızca bedenlerini geliştirmeyi ve formda kal¬mayı öğrenmezler; aynı zamanda başkalarıyla işbirliği yapmayı, kendi güçlü ve zayıf yönleri¬ni tanımayı da öğrenirler. Öğrencilerimizi, yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yöneltmek ve ilgilendikleri performans sporlarının yaşam kültürlerini onlara tanıtmak, çalışmalarımızın arasındadır.

Hedeflediğimiz özellikler

– İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları,
– Sosyal hayatında sergilenen olumlu ve çağdaş kişilik özelliklerin geliştirilmesi,
– Serbest, rekreasyon ve yarışma amaçlı olarak fizik egzersizlerin uygulanması,
– Çocukların ve gençlerin, harekete bağlı olan belli bilimsel prensiplerin anlaması ve değerlendirilmesi,
– Psikomotor becerilerini geliştirerek, spor, gösteri ve egzersiz çalışmalarına başarıyla katılmalarını sağlamak,
– Sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini, hijyeni, zararlı alışkanlıklardan korunmayı ve ilk yardım bilgilerini kavramak.

Akademik Çalışmalar

Öğrencilerde fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, beden eğitimi ve spor dersi müfredatında fiziksel etkinliklere katılım için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya yönelik bireysel farkındalık oluşturmak amacı ile “Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karne" Programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin boy kg ve esneklik ölçümleri yapılmaktadır.