Türkçe Öğretimi

Topluluk halinde yaşayan insanların duygu, düşünce ve tasarılarını doğru ve etkileyici bir biçimde aktarabilmeleri, ana dillerini bilinçli kullanabilmeleriyle olanaklıdır.

İnsanın güncel yaşamında sözcükler egemendir. En basit gereksinimimizden, en karmaşık duygu ve düşüncelere kadar aklımızdan geçen her şeyi sözcüklerle ifade ederiz.
Türkçe dersi; öğrencilere Türkçeyi doğru ve etkili biçimde konuşma ve yazma alışkanlığını kazandırmayı, Türk dilini sevdirmeyi, Türkçenin kurallarını öğretmeyi amaçlar.

Türkçe dersleriyle her öğrenciye okuma alışkanlığı kazandırılarak onların sözcük dağarcıklarını geliştirme, okuduklarını anlama ve anlatma yetenekleri geliştirilir.

Okumayı keyifli bir alışkanlık haline getirmek amacıyla, çocuk edebiyatının seçkin örneklerinin de bulunduğu kitapla okuma saati uygulanır.

Matematik

Bir düşünce biçimi ve evrensel bir dil olarak matematik, günümüzün değişen dünyasında, bireyin, toplumun, bilimin ve teknolojinin vazgeçilmez bir alanıdır.

Küreselleşen dünyada uluslar artık birbirlerine üstünlük sağlamak için bilimi kullanmaktadırlar. Bu bilimlerin en önemlisi de matematik bilimidir.

Atacan Eğitim Kurumları olarak öğrencilerimize matematik bilimini en iyi biçimde öğretmek temel ilkelerimizdendir. Hedefimiz, hızla gelişen dünyamızda sorunları, yetenekleri ve becerileri ile çözebilen bireyler yetiştirmektir.

İlkokul öğrencilerinin temel matematik eğitimi almaları, onların gelecekte karşılaşacakları sorunları çözmelerinde yardımcı olacaktır.

Hayat Bilgisi

Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler adı altında işlediğimiz derslerimizde; Atatürk İlke ve İnkılapları’na gönülden bağlı kalarak, öğrencilerin algılamalarını kolaylaştırmak, bilgilerin kalıcılığını sağlamak için görsel ve işitsel malzemelere fazlasıyla önem vererek, sınıflarda bilgisayar teknolojilerinin sunduğu imkânları en etkili biçimde kullanıyoruz..

Tarih konularını işlerken amacımız Tarihi “korkulan ezber dersi” konumundan çıkarmak, konuları eğlenceli hale getirmek, drama, beyin fırtınası,yarışma, hikayeleştirme gibi yöntemleri kullanılarak, öğrencinin öğretim sürecinin bir parçası olması ve edindiği bilgilerin kalıcı hâle gelmesini sağlamaktır.Bununla birlikte öğrencilerimizi,geçmişini tanıyan,bilen ataları ile gurur duyan, geçmişte yaşanan olayları yorumlayabilen, günümüz olayları ile bağlantı kurabilen, ülkesini seven, dünyada gelişen olaylara duyarlı, araştırmacı, katılımcı bireyler olarak yetiştirmektir.

Coğrafya konularını aktarırken temel amacımız farkındalık geliştirmek, olayların oluşunu ve insanlar üzerindeki etkilerini, ülkemizin sahip olduğu kaynakları ve değerlendirilmesini tanıtmak, sosyal ve toplumsal olgularla jeopolitika arasında bağlantı kurmalarını sağlamak, milli kaynakları koruma ve değerlendirmeyi öğretmektir.

öğrencilerimizin vatandaşlık görevlerini, sorumluluklarını ve sahip oldukları hakları bilmeleri ve herkesin hakkına saygılı davranmaları konusunda bilinçlenmelerini sağlamak ve ülkeleri için faydalı bireyler olarak topluma kazandırmaktır. Dersler işlenirken yapılan uygulamalardan öğrencilerimiz; insanların birbirlerine ihtiyaç duyduklarını, bu anlamda grup faaliyetlerine katılmanın, arkadaşlarına yardım etmenin, birbirlerinin görüşlerine saygı ve hoşgörü ile yaklaşmanın önemini anlarlar ve küreselleşen dünyaya ayak uydurabilecek donanımda, fikir ve çalışmalarını etkili bir şekilde sunabilen, kendine güvenen,erdemli bireyler olarak toplumdaki yerlerini alırlar.

Genel değerlendirme ve ayrıca etüt çalışmaları ile birlikte, Ölçme ve Değerlendirme Birimi’nden gelen veriler doğrultusunda geri besleme çalışmaları yapılmaktadır.

Fen Bilimleri

Her şeyin hızla değiştiği günümüzde bilim ve teknoloji en önemli öğelerdir. Doğadaki yaşadığımız her olay fennin bir konusudur. Bu yüzden yaşamın önemli bir parçasıdır. Fen bilimleri hem canlı hem de cansız doğa ile ilgilenir. Doğadaki olgular, kavramlar, genellemeler, ilkeler, kuramlar ve yasalarından oluşmaktadır.

Fen ve Teknoloji bilgisi, bilimsel kavramları ve becerileri teknolojik gelişmelere bağlı olarak uygulayabilmeyi öğretir.

Öğrencilerimize günlük yaşamdan örnekler verilerek derste öğrendiklerini yaşamla bağlantı kurabilmelerini amaçlıyoruz.

Fen ve teknoloji dersi “Yaşayarak öğrenme” ilkesiyle başlar. Bu nedenle okulumuzda bulunan üç adet laboratuvar fen derslerinde ve araştırmalarında düzenli olarak kullanılır.

Öğrencilerimizin yaptığı çalışmalar, bilim şenliğimizde ve diğer eğitim projelerine katılarak değerlendirilir.

Bu projelere katılmaktaki amacımız:

– Öğrencilerimize öğrendikleri bilimsel yöntemleri kullanılma olanağı sağlamak,
– Gözlem ve yorum yapabilme becerilerini geliştirmek,
– Problemlere bilimsel bir yaklaşımla bakmak,
– Bilimsel verileri toplamak, elde edilen sonuçları analiz etmek ve bu verileri tablo veya grafiklerle ifade etmek,
– Ulaşılan sonuçları başkalarıyla paylaşabilen bireyler haline getirmektir.

Yabancı Dil

Özel Atacan Eğitim Kurumları, her zaman yaratıcı düşünceyi destekleyen, özgüvenli, modern ve donanımlı gençler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Öğrencilerimizin anadilimiz dışında yabancı bir dil edinmelerini sağlamak ve bu dili edinirken bir takım becerileri de geliştirmek başlıca hedeflerimizdendir.

Öğrenci merkezli eğitimi ve yaşam boyu öğrenmeyi kendisine ilke edinen yabancı diller zümresi olarak hedefimiz; öğrencilerimizin okuma, dinleme, konuşma ve yazma becerilerini etkin bir şekilde geliştirmelerini sağlayarak, öğrencilerimize İngilizceyi doğru ve akıcı bir şekilde kullanabilme becerisini kazandırmak, yabancı dil bilmenin ayrıcalığını yaşatmak, yurtdışında eğitim görmeleri durumunda sosyal ve iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak, dünyayı ve farklı bakış açılarını, farklı kültürleri daha iyi tanımalarını sağlamak, öğrendikleri yabancı dili yaşamın her alanında kullanabilmelerini sağlamaktır.

Kurumumuzda öğrencilerimiz, yabancı dili bir ders değil bir yaşam biçimi olarak algılamakta ve daha aktif bir şekilde performanslarını en üst düzeyde kullanabilmeleri için yaratılan ortamlarda dil eğitimlerini sürdürmektedirler. Böylece öğrencilerimiz başarıyla mezun olup birer yetişkin olarak hayata atıldıklarında, yabancı dile olan ilgileri ve hobileri devam edecek, farklı diller öğrenme konusunda da girişimlerde bulunacaklardır.

Cambridge ESOL Sınavları dünyada en çok bilinen ve geçerli olan sınavlardır. Öğrencilerimizin yıl içerisinde göstermiş oldukları performans ve ulaştıkları seviyeyi uluslararası geçerliliği olan bir sınavla da resmileştirmek üzere dünya çapında en çok bilinen ve geçerliliği olan Cambridge Sınavları’na her sene katılmaktayız. Öğrencilerimiz öğrendiklerini uygulayabildikleri dört temel beceriyi ölçen bu sınavlara (Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, vb.) isteğe bağlı olarak katılabilmektedirler.

Atacan'da yabancı dil eğitimi ile ilgili detaylı dosyayı görüntüleyin…

Bilişim Teknolojileri ve Robotik Kodlama

Günümüzde, Bilişim Teknolojileri alanında çok hızlı gelişmeler yaşanıyor. Okulumuzda Bilişim Teknolojilerini etkin kullanabilen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Bu amaçla, öğrencilerimize her sınıf seviyesinde farklı beceriler kazandırmak için çalışmalar yapmaktayız.

Bilgi teknolojileri, 21. yüzyılın gerektirdiği niteliklere sahip, bilgiye çabuk ulaşabilen, bilgiye ulaşmayı, kullanmayı ve bilgi üretmeyi hayatımızın vazgeçilmezleri arasına alan, grup çalışmalarına yatkın, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirerek bilgi çağını yakalayabilmede ve yaşamımızın her alanında vazgeçilmez bir araç olmuştur.
Bu teknolojilerden özellikle bilgisayarların, eğitim sürecindeki önemi çok büyüktür. Gelişen bu teknolojiyi takip eden, yarının büyüklerini en iyi şekilde hazırlamayı hedef alan kurumumuzda; öğrencilerimizin iyi birer bilgisayar okur yazarı olabilmeleri, içinde bulunduğumuz bilgi çağında teknolojiye hakim olabilmeleri, yazılım ve donanımla ilgili yeniliklere kolayca adapte olabilmeleri ve günlük yaşantılarında teknolojiden en üst düzeyde faydalanabilmeleridir.

Öğrencilerimizi multimedya desteği ile donatılmış olan laboratuvarımızda, yaş ve bilgi düzeylerine uygun, bilgiye ulaşma, problem çözme, motivasyon, dikkat becerilerini geliştiren, etkin öğrenmeyi destekleyen, eğitimi eğlenceli kılarak temel konuları işleyen, günlük hayatta bilgi teknolojisi araçlarını nasıl kullanacaklarını düşündüren ve öğrenmeye motive eden ve teknolojinin yaşamımızın her alanına girdiği günümüzde öğrencilerimizi bilgisayar konusunda en iyi seviyeye getirmektir amacımız.

İnternet ve dijital araçların etkili ve güvenli kullanımının yanı sıra dijital vatandaşlık, dijital okur-yazarlık, Algoritma ve Temel programlama etkinlikleri, hesaplamalı düşünme ve kodlama çalışmalarımızda etkin bir şekilde yapımaktadır.

Uygulamalı Dersler

Müzik, Resim, Beden Eğitimi ve Spor, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Bale, Halk Oyunları, Satranç, Drama eğitimine önem veren kurumumuzun hedefi, öğrencileri ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geliştirmektir.

Kurumumuz, “Sanat, insanın kendi insanlığını tanımasıdır." ve “Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısı severim” sözlerinden yola çıkarak, uygulamalı derslere özel bir önem verir.

Müzik

Dersimizin Amaçları;

– Öğrencinin müzik yeteneğini geliştirmek adına ses çalışmaları yapmak,

– Belirli gün ve haftalara uygun şarkıları öğretmek,

– Müziğin hayatımızdaki yeri ve önemini kavratmak,

– Temel solfej eğitimi vermek,

– Öğrenilen solfej bilgisini melodika ve boomwhackers enstrümanı ile kavratmak,

– Orff aletlerini kullanarak ritim çalışmaları yapmak,

– Müzik kültürü (enstrüman ve besteci tanıtımı) eğitimi vermek.

Kulüpler

– Beden Perküsyonu

– Ukulele

Gezilerimiz

– Zorlu Center: Müzikaller

– Süreyya Operası: Bale, Müzikal, Opera

Görsel Sanatlar

“Bir millet ki resim yapmaz, bir millet ki heykel yapmaz, bir millet ki tekniğin gerektirdiği şeyleri yapmaz; itiraf etmeli ki o milletin ilerleme yolunda yeri yoktur.”

Mustafa Kemal Atatürk

Hedefimiz

Eğitimin ilk yıllarında çocuklar kendini ifade ederken resimlerini araç olarak kullanırlar. Bu yüzden görsel sanatlar dersi öğrencilerin hem rahatlamalarını sağlayan hem de sanatsal etkinliklerle yaratıcılıklarını geliştiren bir süreç olur.

Bu süreç içinde öğrencilerimizin yeteneklerinin ortaya çıkarılması, özgün düşünebilmeleri, tasarıma yönelik hayal güçlerini geliştirebilmeleri, sanatsal terimleri, kavramları öğrenmeleri aynı zamanda Türk ve dünya sanatçıları hakkında da bilgi sahibi olmaları ve çevrelerindeki güzel sanatlarla ilgili olayların (sergi, bienal vb.) farkına varmaları hedefimizdir.

Beden Eğitimi ve Spor, Oyun ve Fiziki Etkinliklere Katılım

Çocuklar için, Beden eğitiminde öncelikle koşmak, tırmanmak, zıplamak ve oynamak gibi doğal hareketleri geliştirmek ve bu yönde onları cesaretlendirmek amacı güdülür.

Öğrenciler, beden eğitimi derslerinde yalnızca bedenlerini geliştirmeyi ve formda kalmayı öğrenmezler, aynı zamanda başkalarıyla işbirliği yapmayı, kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanımayı da öğrenirler.

Hedeflediğimiz özellikler;

– Temel motorik becerilerin ve özelliklerin oluşturulması
– İyi bir moral ölçüleri içerisinde gelişmiş kemik, kas yapısı ve iyi bir duruş alışkanlıkları
– Temel motorik becerilerin ve özelliklerin oluşturulması,
– Sosyal hayatında sergilenen olumlu ve çağdaş kişilik özelliklerin geliştirilmesi,
– Psikomotor becerilerini geliştirerek, spor, gösteri ve egzersiz çalışmalarına başarıyla katılmalarını sağlamak,
– Sağlıklı bireyler olabilmek için beslenmenin önemini, hijyeni, zararlı alışkanlıklardan korunmayı ve ilk yardım bilgilerini kavramak.
– İlgi ve yetenekleri doğrultusunda performans sporlarına yönlendirmek.

Akademik Çalışmalar

Öğrencilerde fiziksel aktivite alışkanlığı kazandırmak, beden eğitimi ve spor dersi müfredatında fiziksel etkinliklere katılım için gerekli fiziksel becerileri geliştirmek, etkin ve sağlıklı bir yaşam tarzı sağlamaya yönelik bireysel farkındalık oluşturmak amacı ile “Sağlıkla İlgili Fiziksel Uygunluk Karne" Programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimizin boy kg ve esneklik ölçümleri yapılmaktadır.

Okul Takımlarımız

– Mini Voleybol
– Mini Basketbol

Bale-Dans

Bale ve dans derslerimizin temel amacı beden koordinasyonunu geliştirmek, ritim duygusunu bedene aktarabilmek ve farkındalık kazandırmaktır. Öğrencilerimiz derslerine stretching hareketleri ile başlayarak esneklik, orta hareketler ile denge, port de brass (kol) hareketleri ile estetik çalışmalar yapmaktadır.

Her ders yapılan kombinasyonlar öğrencilerimizin hafızalarını güçlendirmesine ve vücudunu doğru şekilde koordine etmesine fayda sağlar. Farklı dans kültürlerini öğrenirlerken aynı zamanda bir bütünün parçası olmayı yardımlaşmayı, disiplini ve başarmayı öğrenirler. Yıl içerisinde kulüp içinde ve ders dışı performans çalışmalarını resmi törenler ve yıl sonu gösterilerinde sergilemektedir.

Halk Oyunları

Özellikle ilköğretim birinci kademede kulüp etkinlikleri içerisinde verilen halk oyunları eğitiminde öğrencilerin bedensel ve mental gelişimi hedeflenir. Yöresel çalışmalar yanı sıra modernize edilmiş dans figür çalışmaları içerisinde sahne dans çalışmaları yapılmaktadır. Halk oyunları eğitimi alan öğrenciler törenlerde, etkinliklerde ve çeşitli festivallerde görev alırlar.

Satranç

İçerdiği bilgi boyutuyla bilimsel, gerektirdiği yaratıcılık sebebiyle sanatsal, bilgi ve beceri mücadelesi enerjiye dönüşebildiği için de spor özelliklerini bünyesinde barındıran bir etkinliktir.

Satranç derslerimiz öğrencilerimizin özgüvenlerini artırmak ve zeka gelişimlerini sağlamak amacıyla yapılmaktadır

Satrançta her yeni hamle, aynı zamanda binlerce yeni seçenek ve olasılık demektir. Çocuk tüm satranç tahtasını ya da eylem alanını gözden geçirmek, alacağı her kararın varacağı farklı sonuçlarını hesap etmek ve pek çok hamle seçeneği içinden kendine en uygun olanı bulup seçmek durumundadır.

Satranç oyuncusu pozisyonlar hakkındaki öngörülerini ve stratejilerini yansıtarak sonuçlarını hemen görme imkanı bulur. Dolayısıyla kişiler yanlış ve doğrularını anında değerlendirebilmektedirler. Satranç dersleri algılama, bellek, dikkat ve muhakeme becerilerini geliştirerek özellikle soyut zekanın gelişimine katkıda bulunduğu noktasında birleşmektedir.

Okul takımlarımız

– Minikler
– Küçükler

Drama

Oynayan Çocuk

Güçlü yetişkinliğin yolunun mutlu çocukluktan geçtiği yadsınamaz. Bu yüzden küçükken oyunda kişilikleri gelişen çocukların geleceğin mutlu yetişkinleri olacağını söyleyebiliriz. Drama, çocuklara kendi hareketleri yoluyla zengin yaşantılar sunduğu için zihinsel gelişime katkı sağlar. Çocuk kendisini drama yoluyla başkasının yerine koyarak gerçek hayatta yapamadıklarını ya da özlediği ve yeniden yaşamak istediği olayları hayal gücünü kullanarak tekrardan yaşar. Çocuklar drama etkinlikleri sırasında kendilerine sunulan günlük yaşamları ile ilgili problemleri farklı şekillerde yeniden yaşarlar. Böylece problem çözme becerileri desteklendiği gibi olaylara farklı bakış açılan geliştirmesi sağlanmaktadır. Drama, oyuna benzeyen, gerçeğe yakın ortamda çocuk, belirli bir rolü oynarken, role ilişkin, sözlü ve sözsüz olarak gösterdiği davranışlar, onun iletişim ve dil davranış becerisini zenginleştirir. Yeni kavramlar öğrenme imkanına sahip olur.